Dve percentá z dane

 

Ak máte možnosť poukázať dve percentá z dane a chceli by ste podporiť aktivity Rodinkova, môžete tak urobiť prostredníctvom naseledujúcich inštrukcií.

 

Ak ste ZAMESTNANEC a VAŠE DAŇOVÉ PRIZNANIE ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ, môžete poukázať 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa, minimálne však 3 Eura.
 
POSTUP:
 
1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil   POTVRDENIE   
2. Potom vyplňte VYHLÁSENIE:
    - vyplňte osobné údaje do riadkov 01 – 11
    - do riadku 12 napíšte sumu, ktorá je uvedené v riadku 03 Potvrdenia od zamestnávateľa.
    - do riadku 13 napíšte sumu, ktorá zodpovedá 2% (3%) zo sumy uvedenej v riadku 12
    - naše identifikačné údaje vo Vyhlásení sú už vyplnené
 
3. Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte obidve vyplnené tlačivá, teda POTVRDENIE aj VYHLÁSENIE výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 
Ak ste fyzická osoba a DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVATE SAMI, môžete poukázať 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa, minimálne však 3 Eura.
 
 
POSTUP:
 
1. V daňovom priznaní - Typu A, v VIII. časti; daňovom priznaní – Typu B, v XII časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, vyplňte kolónky na poukázanie 2%  (3%) z dane.
2.  Najneskôr do 31. marca podajte na Váš daňový úrad vyplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE PRE FYZICKÉ OSOBY a zaplaťte daň z príjmov.
 
Okrem daňového priznania nepodávate už na poukázanie 2%  (3%) žiadne iné tlačivo.
 
Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA, môžete poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 Eur.
 
 
POSTUP:
 
POZOR!
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
 
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 
1. V daňovom priznaní v IV. časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“, vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane.
Familiae Locum - Rodinkovo, n.o.
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
IČO/SID 45738165
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 
2. Vyplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE PRE PRÁVNICKÉ OSOBY doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a zaplaťte daň z príjmov.
 
3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 
Okrem daňového priznania nepodávate už na poukázanie 2% žiadne iné tlačivo.